INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PARK EKSPERT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE

Informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza w związku z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator danych
PARK EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 47, 42-504 Będzin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694642 i posługująca się numerem NIP 6252462051 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł. Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@parkexpert.pl

Inspektor danych osobowych
W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniecie Państwo o tym poinformowany w tym miejscu.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, PARK EXPERT sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi

 • w celu wykonania umowy najmu miejsca parkingowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • w celu wystawienia dokumentów księgowych i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
W związku z naszą działalnością i wyłącznie w celach wyżej wskazanych Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność; 
 • organom publicznym


Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej.
Państwa danych osobowych nie przekazujemy podmiotom spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń́ wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych w zależności od tego co nastąpi najpóźniej.


Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: biuro@parkexpert.pl Przed realizacją Państwa uprawnień́ będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować. Jeśli uznacie, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć́ skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

Podanie danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.